MMS 12 Linz 4a: Markenkleidung

MMS 12 Linz 4a: Markenkleidung

Team 2: Fabian, Thomas, Malisa, Kelvin, Nazar, Sami